แบบทดสอบออนไลน์

posted on 02 Sep 2011 17:15 by anusone

แบบทดสอบออนไลน์ โดย อ.อนุสรณ์ พัฒนพานิช ครู กศน.ตำบลพลับพลา

  • แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาลีลาศเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาการจัดดอกไม้สด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ข้อสอบวิชาศิลปะศึกษา สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ข้อสอบวิชาศิลปะศึกษา สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น