ข้อสอบ  วิชาศิลปะศึกษา สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
โดย  อ.อนุสรณ์   พัฒนพานิช   หัวหน้าครู  กศน.ตำบลพลับพลา
กศน.ตำบลพลับพลา
 
1. เพลงไทยบรรเลง  หมายถึงข้อใด

ก.       เพลงที่ใช้ดนตรีไทยบรรเลงล้วน ๆ

ข.       เพลงที่ใช้ดนตรีไทยและมีคนขับร้อง

ค.       เพลงที่ใช้ดนตรีหลาย ๆ  ชิ้นมาบรรเลง

ง.        เพลงที่ใช้เวลาบรรเลงดนตรีนานกว่าการร้อง

2. เพลงที่มีการบรรเลงเริ่มจากจังหวะช้าจนถึงจังหวะเร็ว  เรียกว่าเพลงอะไร

ก.       เพลงตับ

ข.       เพลงเถา

ค.       เพลงบรรเลง

ง.        เพลงขับร้อง

3. เพลงไทยประเภทใดขับร้องง่ายที่สุด

ก.       เพลงชั้นเดียว

ข.       เพลงสองชั้น

ค.       เพลงสามชั้น

ง.        เพลงตับ

4. เสียงเครื่องดนตรีชนิดใดที่ฟังแล้วทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามมากที่สุด

ก.       ฉิ่ง

ข.       ปี่

ค.       ฆ้อง

ง.        กลอง

5. เพลงไทยเดิมใช้อะไรเป็นเครื่องกำกับจังหวะ

ก.       กลอง

ข.       ระนาด

ค.       ปี่

ง.        ฉิ่ง

6. เพลงสามชั้นจะทำให้เกิดอารมณ์ใดมากที่สุด

ก.       รัก

ข.       รื่นเริง

ค.       โกรธแค้น

ง.        เศร้าโศก

7. ผู้ที่จะขับร้องเพลงไทยได้ดีต้องฝึกฝนในข้อใดให้มากที่สุด

ก.       เสียง

ข.       อารมณ์

ค.       ท่าทาง

ง.        จังหวะ

8. ขณะร้องเพลงไทยเดิม  ผู้ร้องควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงเหมาะสมที่สุด

ก.       ร้องไปรำไป

ข.       ร้องไปเต้นไป

ค.       ยืนร้องอยู่หน้าฉาก

ง.        นั่งพับเพียบกับพื้นเวที

9. เพลงออกภาษา  เป็นเพลงแบบใด

ก.       มีทำนองจากชาติต่าง ๆ

ข.       มีเนื้อร้องหลายภาษา

ค.       มีนักร้องหลายเชื้อชาติ

ง.        มีทำนองจากช้าไปหาเร็ว

10. เอกลักษณ์สำคัญของเพลงไทยเดิมคือข้อใด

ก.       เนื้อเพลงเป็นภาษาไทย

ข.       คนบรรเลงเป็นคนไทย

ค.       คนขับร้องเป็นคนไทย

ง.        มีการเอื้อนต่อท้ายเพลง

11. ในการเล่นดนตรีจะใช้เครื่องดนตรีอะไรกำกับจังหวะ

ก.  ซอ                            ข.  ระนาด

ค.  ปี่                              ง.  กลอง

12. การรวมวงเล่นดนตรีต้องคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด

ก.      เสียงร้อง

ข.      ทำนอง

ค.      จังหวะ

ง.       ความดังของเสียง

13. เมื่ออยากรู้ว่าจังหวะเพลงถูกต้องหรือไม่ควรทำอย่างไร

ก.      ร้องตาม

ข.      ใช้มือเคาะจังหวะ

ค.      สะบัดมือ

ง.       ผิวปาก

14. การเคาะจังหวะให้พรอมเพรียงกัน จะทำให้เกิดผลอย่างไร

ก.      ไพเราะ

ข.      เสียงดังชัดเจน

ค.      แสดงท่าทางประกอบได้

ง.       ประหยัดค่าเครื่องดนตรี

15. การร้องเพลงที่มีจังหวะเร็ว  ผู้ร้องจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องใดมากที่สุด

ก.  เนื้อร้อง                   ข.  น้ำเสียง

ค.  จังหวะ                    ง.  ท่าทาง

16. เครื่องเคาะจังหวะที่เราสามารถทำเองได้ง่ายที่สุด  คืออะไร

ก.      กระบอกไม้ไผ่กับไม้เคาะ

ข.      กล่องขึงด้วยหนังวัว

ค.      ฝากระป่องทำเป็นฉาบ

ง.       ฝาขวดน้ำอัดลมร้อยเป็นพวงทำเป็นเครื่องให้จังหวะ

17. เรามักใช้กรับให้จังหวะเมื่อทำกิจกรรมในข้อใด

ก.      ร้องเพลงปลุกใจ

ข.      เล่นเพลงพื้นเมือง

ค.      ขับเสภา

ง.       รำแม่บท

18. ฝักแก่ของต้นหางนกยูง  มีเสียงใกล้เคียงกับเครื่องเคาะจังหวะชนิดใดมากที่สุด

ก.  ฉาบ                         ข.  กลอง

ค.  กรับ                         ง.  ลูกแซก

19. เราแบ่งเครื่องดนตรีสากลออกเป็นกี่ประเภท

ก.  3  ประเภท                             ข.  4  ประเภท

ค.  5  ประเภท                             ง.  6  ประเภท

20. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง

ก.  ทรัมเป็ต                  ข.  แซกโซโฟน

ค.  เมโลเดียน                              ง.  เบลีล่า

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

เฉลย

 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
 6.    
 7.  
 8.  
 9.   
 10.   
 11.   ง
 12.  ข
 13.  ข
 14.  ก
 15.  ก
 16.  ง
 17.  ก
 18.  ง
 19.  ข
 20.  ก

Comment

Comment:

Tweet

5 ประเภทไม่ใช่หรือครับ

#2 By ต้นรัก (103.7.57.18|202.143.140.66) on 2012-05-20 19:17

5 ประเภทไม่ใช่หรือครับ

#1 By ต้นรัก (103.7.57.18|202.143.140.66) on 2012-05-20 19:16