แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดย อ.อนุสรณ์  พัฒนพานิช

 1.         ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านนั้นเป็นชนิดใด

            1.         ไฟฟ้ากระแสสลับ

            2.         ไฟฟ้ากระแสตรง

            3.         ไฟฟ้า  3  สาย

            4.         ไฟฟ้ากระแสทางเดียว

2.         สายไฟแรงสูงมักทำด้วยอะลูมิเนียมไม่ใช่ทองแดง  เพราะ

            1.         อะลูมิเนียมมีราคาถูกและน้ำหนักเบากว่าทองแดง

            2.         อะลูมิเนียมมีความต้านทานน้อยกว่าทองแดง

            3.         พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปในสายไฟที่ทำด้วยอะลูมิเนียมน้อยกว่าที่สูญเสีย

                         ไปในสายไฟที่ทำด้วยทองแดง

            4.         ถูกทุกข้อ

3.         ข้อใดถูกต้อง

            1.         อโลหะส่วนใหญ่  มีความนำไฟฟ้ามาก

            2.         ตัวนำไฟฟ้า  มีความต้านทานน้อย

            3.         ตัวนำยิ่งยวด  มีความนำไฟฟ้าน้อย

            4.         โลหะทุกชนิด  สามารถทำให้เป็นตัวนำยิ่งยวดได้

4.         อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าคือ

            1.         ไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจร

            2.         กระแสไฟฟ้ารั่ว

            3.         สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวด

            4.         มีถูกมากกว่า  1  ข้อ

5.         เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใด  ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

            1.         หม้อหุงข้าวไฟฟ้า                                2.         ไดนาโม

            3.         เครื่องรับวิทยุ                                       4.         เครื่องซักผ้า

6.         ข้อควรปฏิบัติในการใช้เต้าเสียบและเต้ารับคือข้อใด

            1.         การใช้งานต้องเสียบเต้าเสียบให้แน่นกับเต้ารับ

            2.         ไม่ควรใช้เต้ารับอันเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด

            3.         ขณะดึงเต้าเสียบออก  ไม่ควรดึงที่สายไฟ

            4.         ถูกทุกข้อ

7.         ข้อใดคือหน้าที่ของแบลลัสต์ในวงจรไฟฟ้าของหลอดเรืองแสง

            1.         ลดการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงสว่าง

            2.         เพิ่มแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น

            3.         ลดแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้ต่ำลง

            4.         เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นกระแสไฟฟ้าตรง

8.         ขดลวดความร้อนในเตาไฟฟ้าควรมีลักษณะอย่างไร

            1.         มีพื้นที่หน้าตัดน้อย  ยาวมาก

            2.         มีพื้นที่หน้าตัดมาก  ค่อนข้างสั้น

            3.         มีพื้นที่หน้าตัดน้อย  ค่อนข้างสั้น 

            4.         มีพื้นที่หน้าตัดมาก  ยาวมาก

9.         นักเรียนคนหนึ่งใช้หลอดไฟฟ้าชนิด  100  วัตต์  220  โวลต์  สำหรับอ่านหนังสือ 

ขณะใช้งานหลอดไฟนี้จะมีความต้านทานเท่าใด

            1.         48        โอห์ม

            2.         242      โอห์ม

            3.         484      โอห์ม

            4.         2420    โอห์ม

10.       บ้านหลังหนึ่งต่อสายไฟฟ้ามีความต่างศักย์  220  โวลต์  ขณะที่ใช้เตาไฟฟ้าขนาด  

600  วัตต์และดวงไฟขนาด  60  วัตต์  บ้านนี้ต้องการกระแสกี่แอมแปร์

            1.         0.33

            2.         0.36

            3.         2.7

            4.         3.0

11.       ถ้านำหลอดไฟขนาด  110 v , 60 w  ไปใช้กับไฟฟ้าบ้านที่มีความต่างศักย์  220  v  จะ

เกิดผล

1.         ฟิวส์ขาด                                  3.         ให้ความสว่างน้อย

2.         ไส้หลอดขาด                           4.         เปลืองไฟฟ้ามาก

12.       ขดลวดความต้านทาน  20  วัตต์  220  โวลต์  ถ้าใช้เป็นเวลานาน  1  นาที  จะ

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่จูล

            1.         2,000                                       3.         1,200

            2.         1,500                                       4.         1,000  

13.       บ้านหลังหนึ่งใช้ฟิวส์  15  แอมแปร์  ถ้าใช้หลอดไฟฟ้าซึ่งเขียนข้างหลอดว่า  220 v , 

110  w  นำมาต่อกันแบบขนาน  จะต่อได้ประมาณกี่หลอดฟิวส์จึงไม่ขาด

1.         20        หลอด

2.         40        หลอด

3.         60        หลอด

4.         80        หลอด

14.       มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้  100  เปอร์เซ็นต์

ถ้ามอเตอร์นี้ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด  1  แอมแปร์  และต้องใช้มอเตอร์กับความ

            ต่างศักย์  220  โวลต์  นำมอเตอร์นี้ไปยกกล่องมวล  22  กิโลกรัมมีน้ำหนัก  10  นิวตัน

            1.         10.0     เมตร                            3.         2.5       เมตร

            2.         5.0       เมตร                            4.         1.0       เมตร

15.       ข้อความใดถูก

            1.         แรงเสียดทานเป็นแรงที่คอยต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ทำให้เราต้อง

                        ออกแรงมากขึ้น  แรงเสียดทานจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

            2.         แรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดหรือพื้นที่สัมผัสระหว่างวัตถุ

                        กับพื้น  ถ้าพื้นที่สัมผัสยิ่งมากแรงเสียดทานจะมากขึ้นด้วย

            3.         ดอกยางหรือลวดลายบนยางรถยนต์มีไว้เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับ

                        ผิวถนน

            4.         การเข็นรถให้เคลื่อนที่ไป  ขณะเริ่มต้นจะต้องออกแรงมากกว่าเมื่อรถ

                        เคลื่อนที่แล้ว

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เฉลย
1.     1
2.     1
3.     2
4.     4
5.     4
6.     4
7.     2
8.     1
9.     3
10.    4
11.    2
12.    3
13.    1
14.    4
15.    4
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#2 By สงกรานต์ (103.7.57.18|182.93.183.4) on 2012-08-26 09:43

ryrur

#1 By tryryyre (103.7.57.18|101.109.18.147) on 2012-08-23 12:06