แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาสังคมศึกษา โดย อ.อนุสรณ์ พัฒนพานิช
1. ข้อใดเป็นแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรมากที่สุด
การผลิตสินค้าจำนวนมาก
การผลิตสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศ
การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว
การใช้แรงงานราคาถูก

2. ใครเป็นผู้บริโภคที่ดี
แพรคำนึงถึงความจำเป็นในการซื้อสินค้า
ปองอยากได้รองเท้ารุ่นใหม่ราคาแพง
อ้อมซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ทั้งที่มีอยู่แล้ว
อุ๋มซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ตามแฟชั่นล่าสุด

3. ข้อใดเป็นความหมายของการผลิต
การแปรสภาพทรัพยากรให้เปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการ
วิธีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
การโฆษณา
การประกอบการ

4. คำกล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน มีความหมายอย่างไร
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับถือพระพุทธศาสนา
คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
ชีวิตคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย
ถูกหมดทั้ง 3 ข้อ

5. เจ้าชายสิทธัตถะ สัมพันธ์กับข้อใด ในฐานะผู้ให้กำเนิด
พระเจ้าสุทโธทนะ - พระนางสิริมหามายา
พระเจ้าพิมพิสาร - พระนางโกศลเทวี
พระเจ้าอโศกมหาราช - พระนางหัตถา
พระเจ้ารามา - พระนางปิยา

6. มูลเหตุในข้อใดที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะ ตัดสินพระทัยออกผนวช
รู้คำทำนายของพราหมณ์ 108 คน
เบื่อหน่วยชีวิตในพระราชวัง
ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 4
ปรารถนาที่จะหาทางช่วยให้มวลมนุษย์ทุกคนพ้นทุกข์

7. ในเรื่องน่ารู้จักพระไตรปิฎกกล่าวถึงบุคคลที่เปรียบเหมือนอสรพิษร้าย 4 ตัว ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นเรื่องของอะไร
ความโกรธเป็นงูพิษที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น
ความโกรธเป็นตะขาบที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น
ความโกรธเป็นแมงป่องที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น
ความโกรธเป็นจระเข้ที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น

8. พระโสณโกฬิวิสะเป็นพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโดยใช้หลักธรรมใดสอน จนบรรลุเป็นพระอรหันต์
ความเพียร
ความพอดี
ความยินดี
ความเข้มแข็ง

9. ชาดกเรื่องจูฬเสฎฐิ (จุลกเศรษฐีชาดก) เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำหลักธรรมใน ข้อใดมาใช้
ผู้ขยันหมั่นเพียรจะร่ำรวย
มีความเพียรจะมีความสุข
ผู้มีปัญญาย่อมชนะอุปสรรค
ผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ง่าย

10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอุทานว่า ราหุลํ ชาตํ เมื่อพระโอรสประสูติมีความหมาย ตรงกับข้อใด
ทุกข์เกิดแล้ว
บ่วงเกิดแล้ว
ความสุขเกิดแล้ว
ดีใจจังที่เป็นพระโอรส

11. เจ้าชายสิทธัตถะทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรเป็นเวลานานเท่าใดจึงตรัสรู้
4 ปี
5 ปี
6 ปี
10 ปี

12. หลังตรัสรู้แล้วทรงเสด็จประกาศธรรมแก่ใคร
พระราชบิดา
โปรดชฎิล
พระเจ้าพิมพิสาร
ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5

13. เหตุผลในข้อใดที่บ่งบอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตของคนไทย
กิจกรรมตั้งแต่เกิดจนตายล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของสังคมไทย
วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

14. หลักฐานใดที่ยืนยันว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย
กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
มีวัดอยู่มากมายในประเทศไทย
คนไทยกว่าร้อยละ 90 เป็นพุทธศาสนิกชน
วันหยุดราชการล้วนเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

15. หลักธรรมใดที่พระมหากษัตริย์ไทยใช้เป็นหลักในการปกครอง
รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ทศพิธราชธรรม

16. พราหมณ์หนุ่มที่ทำนายพระกุมารสิทธัตถะว่าจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก เพียงอย่างเดียว คือใคร
อสิตดาบส
โกณฑัญญะพราหมณ์
วิศวามิตร
อาฬารดาบส กาลามโคตร

17. พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระประสงค์ให้เจ้าชายสิทธัตถะครองราชสมบัติ มากกว่าออกผนวชทรงทำอย่างไร
สร้างปราสาท 3 หลัง เพื่อให้ประทับในแต่ฤดู
ให้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา
ให้เพลิดเพลินกับเหล่าสนมนางกำนัลเล่นระบำรำฟ้อน
ถูกทุกข้อ

18. ข้อใดมีความหมายว่าเสรีภาพ
ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสิทธิที่มีอยู่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ทุกคนจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ
เราจะเปิดวิทยุโทรทัศน์เสียงดังเท่าไรก็ได้
เราจะขับรถยนต์โดยไม่มีใบขับขี่ก็ได้

19. ดำโกรธที่แม่ไม่ให้สตางค์ไปเล่นเกมจึงด่าแม่ด้วยคำหยาบคาย ดำทำผิดในข้อใด
บรรทัดฐาน
วิถีชาวบ้าน
จารีต
กฎหมาย

20. ข้อใดเป็นลักษณะของครอบครัวประชาธิปไตยที่แท้จริง
รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน
ไม่ละเมิดสิทธิของคนในครอบครัว
รับผิดชอบหน้าที่ของตน
ทุกข้อถูกต้อง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Comment

Comment:

Tweet

#5 By (118.175.156.34|118.175.156.34) on 2015-09-15 21:38

#4 By อนุสรณ์ พัฒน์พานิชย์ (103.7.57.18|223.206.147.186) on 2013-05-23 13:07

สนุกมากค่ะสำหรับข้อสอบsad smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#3 By name (103.7.57.18|61.90.50.244) on 2012-09-13 10:41

#2 By tan (103.7.57.18|27.55.12.148) on 2012-09-07 11:57

#1 By (180.180.148.217) on 2012-02-08 11:00